Projekti kirjeldus
Marklandi arenguplaani ja projekti strateegiliseks eesmärgiks on arendada ettevõttest “Turn Key” teenuse pakkuja, kes pakub laevadele ja tööstusobjektidele terviklahendusena torusüsteemide projekteerimist, tootmist tehases ning torumoodulite paigaldust ja testimist kohapeal. Innovatsiooniks on väärtusahelas laienemine, uudsete toodete/tehnoloogiate kasutamine ja suurema väärtuse pakkumine klientidele.

Ettevõtte protsessides viiakse läbi järgnevad muudatused:
-uute seadmete soetamise abil automatiseeritakse ning tõhustatakse tootmisprotsesse. Tänu sellele tõuseb lisandväärtus töötaja kohta, paraneb kvaliteet ning on võimalik tuua turule kõrgemalisandväärtusega tooteid
-Kvaliteedisüsteemide juurutamisega sertifitseeritakse erinevad tegevused, tõuseb toodete kvaliteet ja tootmise efektiivsus, kasvab usaldusväärsus partnerite silmis
-Uue projekteerimistarkvara litsentside soetamine võimaldab alustada laialdasema
projekteerimistegevusega

Projekti raames teostatav tootearendus:
-Uue “Turn-key” teenuse väljaarendamine – torupakettide tootmise, survestamise ja paigalduse kompleksse terviklahenduse arendus
-Torumoodulite/-sõlmede tootmise võimekuse väljaarendamine
-Uue tootena klaaskiudtorude töötlemise võimekuse arendamine ja nende kasutuselevõtt torusõlmedes
-Väiksemate omatoodete seeriatootmise võimekuse loomine
-Isolatsioonitehnoloogia arendamine
Markland soovib lihtsustada domineerivat koostöövormi ning pakkuda enda klientidele ja partneritele “Turn-key” lahendust, mis tagab ajalise ja rahalise kokkuhoiu kliendile, sest teenuse eest vastutab üks ettevõte.

Projekti tulemusel palgatakse arendustöötaja ning tootmise juhtimise tarkvara arenduse IT spetsialist

Projekti eesmärgid ja tulemused

Arendada välja järgmised uued tooted, teenused ja tehnoloogiline võimekus:
-“Turn-key” teenus – kompleksne terviklahendus torusüsteemide
tootmiseks, survestamineks, paigaldamineks ja testimiseks
-Torumoodulite tootmise võimekus
-Klaaskiudtorude töötlemise võimekus ning nende kasutuselevõtt torumoodulites
-Omatoodete seeria
-Kaasaegsete seadmete kasutuselevõtt
-Isolatsioonitehnoloogia väljaarendamine
-Laialdasema projekteerimistegevusega alustamine
-Palgatakse arendustöötaja ning toote juhtimise tarkvara arenduse IT spetsialist

Parendada turundusvõimekust:
-Sisenetakse uutesse turusektoritesse vastavalt turu-uuringutele (nt naftatööstus, katlamajad, elektrijaamad)
-Osaletakse esmakordselt erialamessidel oma messistendiga
Projekti tulemusel valmivad uued kõrgema lisandväärtusega tooted ja teenused, millega sisenetakse uutele turgudele ning laiendatakse turuosa juba olemasolevatel turgudel. Samuti on võetud kasutusele uued tootmisprotsessid tänu millele kasvab lisandväärtus töötaja kohta.

Arenguplaani eesmärgid ja tulemused
*Laienetakse väärtusahelas ja parandatakse konkurentsipositsiooni tänu uuele “Turn-key” teenusele (partneritele pakutav torusüsteemide tootmise, disaini, paigalduse ja testimise terviklahendus)
*Tehnoloogilise võimekuse tõstmine → Soetatud ja juurutatud on uued seadmed ja tehnoloogiad, millega toodetakse efektiivselt uusi tooteid
*Uute toodete turule toomine → Loodud on tootmisvõimekus, mis võimaldab toota torumooduleid ning pakkuda omatooteid seeriatootmisena
*Müügitulu suurendamine → 5 000 000 € aastaks 2022
*Lisandväärtuse tõstmine → Lisandväärtus ühe töötaja kohta tõuseb 37 000 euroni aastaks 2022
*Sõltuvuse vähendamine laevatööstusest → Sisenetud on uutele turgudele
*Turundusvõimekuse tõstmine → Viiakse edukalt läbi planeeritud turunduse arenduse tegevused, osaletakse aktiivselt kõige olulisematel erialamessidel

Projekti toetusena taotletav suma on 485 957,43 EUR